مزایای اجاره ماشین از اکسترا

بهترین خدمات اجاره ماشین با شرکت اکسترا رنتال

٣٩.٩٩ تومان/ماهانه

اجاره ماشین معمولی
کارواش
تعویض لنت
تعویض روغن
پاکسازی داخل ماشین
با راننده
مشاوره و راهنمایی
بازدید مکانیک
تعمیرات داخلی

۲٩.٩٩ تومان/سالانه

اجاره ماشین معمولی
کارواش
تعویض لنت
تعویض روغن
تعویض لنت ماشین

پاکسازی داخل ماشین
با راننده
مشاوره و راهنمایی
بازدید مکانیک
تعمیرات داخلی

۱٩.٩٩ تومان/ماهانه

اجاره ماشین معمولی
کارواش
تعویض لنت
تعویض روغن
پاکسازی داخل ماشین
با راننده
مشاوره و راهنمایی
بازدید مکانیک
تعمیرات داخلی

برترین شرکت های تجاری

حامیان و شركا تجاری